Strategija “Sport i Zaštita Životne Sredine”

Imajući u vidu određenje Međunarodnog olimpijskog komiteta kroz Olimpijsku povelju, naredni blogovi će biti posvećeni važnosti Olimpijskog pokreta za pojedinu zemlju.

Dokument je nastao kao težnja za uspostavljanjem okvira za nacionalni razvoj kroz sport uvažavajući osnovne principe zaštite životne sredine donošenjem relevatnih propisa, jačanjem strukture i plana aktivnosti.

http://www.panorama.am/en/sport/2014/02/07/sochi-olympics/

UVOD

Ako se pođe od definicije Olimpizma (uloga sporta u cilju razvoja čovječanstva i doprinos građenju boljeg svijeta), Olimpijska povelja ima jasnu ulogu u zaštiti životne sredine. Pored sporta i kulture, životna sredina bi trebala biti uvrštena kao stub Olimpizma. Dužnost Olimpijskog pokreta je uključivanje u rješavanje problema žaštite životne sredine. MOK kao koordinator Olimpijskog pokreta ima vodeću ulogu u ovom procesu promovišući obrazovne programe sa jedne i organizacije Olimpijskih igara usvajanjem najviših principa zaštita životne sredine i održivog razvoja sa druge strane.

1992. godine u Barseloni, predsjednik MOK-a je potpisao „EARTH PLEDGE“, u cilju borbe za očuvanje životne sredine za buduće generacije.[1] Dvije godine kasnije, nakon zatvaranja Olimpijskih igara, potpisan je sporazum sa UNEP-om sa intencijom jačanja svijesti među sportskim organizacijama o važnosti zaštite životne sredine i održivog razvoja.[2] Kao nastavak prethodnog, MOK je formirao Komisiju: Sport i Životna sredina.

Ovaj dokument se naslanja na sljedeće međunarodne konvencije:

–          Konvencija o klimatskim promjenama.[3]

–          Konvencija o biodiverzitetu.[4]

–          Stokholmska  konvencija o dugotrajnom zagađivanju.[5]

–          Kjoto Protokol o klimatskim promjenama.[6]

Član.2 Zakona o Životnoj Sredini Crne Gore, definiše se upravljanje životnom sredinom:

„Zaštitom životne sredine obezbjeđuje se cjelovito očuvanje kvaliteta životne sredine, očuvanje  biološke i pejzažne reznovrsnosti, racionalno korišćenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za životnu sredinu, kao osnovni uslov zdravog i održivog razvoja. Država posebno štiti životnu sredinu. Integrisano upravljanje zaštite životne sredine sprovodi se na način da se obezbijedi održivi razvoj u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima.“

 Image

Sport i životna sredina

Sve što nas okružuje jeste životna sredina. Globalizacija ima ogroman efekat na svijet kroz ubrzano zagađivanje, klimatske promjene. Imajući u vidu izgradnju sportskih kapaciteta, opreme i organizacije takmičenja, sport takođe utiče na životnu sredinu (biodiverzitet, ekosistem, zagađivanje, upravljanje otpadom, bezbjednost, buka i kulturno nasljeđe).

Uticaj se može mjeriti na različitim nivoima:

–          Kratkoročni (tokom specifične sportske manifestacije buka i zagađivanje vazduha)

–          Dugoročni (izgradnja infrastrukture)

–          Direktni (ljudi i infrastruktura neposredno uključeni)

–          Indirektno (pristupna ili propratna infrastruktura)

Polazeći od važnosti i samog uticaja sporta na životnu sredinu sportistima, sportskim radnici i pasivnim učesnicima (publika) imaju važnu:

U svojim sredinama kao uzori, sportisti imaju veoma važnu ulogu u jačanju društvene svijesti;

Sportskim radnicima se sugeriše da komunikacijom jačaju svijest kod omladine;

Upravljanje otpadom, načinom transporta i odnosom prema sredini u kojoj privređuju (borave) publika daje nemjerljiv značaj;

U cilju zaštite osnovnih principa životne sredine, neophodno je da Nacionalni olimpijski komitet donosi sljedeće preporuke:

Formiranje Nacionalne komisije sport i zaštita životna sredina;

Imajući u vidu sveobuhvatni uticaj sporta na životnu sredinu, NOK se obavezuje na usvajanje akcionog plana u cilju smanjivanja negativnog uticaja sporta na životnu sredinu;

Jačati institucionalne strukture kako bi se omogućila puna integracija ovih pitanja na svim nivoima  donošenja odluka;

Intenzivirati saradnju sa relevatnim državnim strukturama;

Intenzivirati međunarodnu saradnju sa posebnim akcentom na region;

Promovisati programe i aktivnosti koji  će doprineti razvoju energetske efikasnosti i racionalnijem korišćenju raspoloživih potencijala;

Promovisati optimalno korišćenje raspoloživih prirodnih resursa u cilju zaštite životne sredine i razvoja sportsko-turističkih potencijala Crne Gore imajući u vidu Hašku deklaraciju o turizmu (1989 god.) i programa Svjetske turističke organizacije i UNEP-a  čineći dostupnim korišćenje muzeja, kulturne baštine, zooloških vrtova, botaničkih bašta, nacionalnih parkova i ostalih zaštićenih područja;

Stimulacija i efikasna razmjena informacija na lokalnom i nacionalnom nivou (sportske organizacije – nacionalni savezi – NOK-a sa predstavnicima lokalnih i državnih institucija);

Uspostaviti dijalog sa omladinskim organizacijama i NVO sektoru prilikom sprovođenje akcionog plana vezanih za životnu sredinu;

Jačanje društve svijesti:

Promovisati neformalno obrazovanje kroz sport o značaju zaštite životne sredine;

Obezbjediti uključivanje svih konstituenata u sistemu sporta Crne Gore;

Korišćenje sportskih događaja u cilju promocije etičkog odnosa prema životnoj sredini;

Organizacija seminara i stručnog osposobljavanja na temu Sport i Životna Sredina;

Organizacija sportskih aktivnosti u cilju jačanja društvene svijesti o važnosti očuvanja životne sredine;

Promo-komunikaciona kampanja o sportskim aktivnostima edukativnog karaktera;

One thought on “Strategija “Sport i Zaštita Životne Sredine””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s