Međunarodni pravni okvir u oblasti sporta

Ranije je pisano o međunarodnom pravnom okviru u oblasti sporta, tako da će se u cilju same analize, dati samo kratak osvrt na OUN, Savjet Evrope i Evropsku uniju.

3

 Organizacija ujedinjenih nacija (OUN)

OUN sport posmatraju kao jedno od sredstava koje treba da afirmiše ostvarenje Milenijumskih razvojnih ciljeva (engl. United Nations Millennium Developing Goals). U dokumentu “Sport as a Tool for Development and Peace: Toward Achieving the United Nations Millennium Development Goals” kao jedan od ključnih zaključaka ističe se da dobro osmišljene inicijative  za razvoj sporta predstavljaju efikasno sredstvo za ostvarenje dugoročnog razvoja i mira. U ovom dokumentu se jasno preporučuje da sport treba detaljnije inkorporirati u razvojne agende UN i vlada zemalja članica. Takođe, jasno se ukazuje da sport treba da ima značajniju ulogu u razvojnoj agendi. U globalnim okvirima sport se ne poistovjećuje sa takmičenjem, luksuzom ili biznisom. Učestvovanje u sportu predstavlja jedno od ljudskih prava putem kojeg pojedinci ostvaruju ideal o zdravom životu. 1952. godine UNESCO je prepoznao sport kao sredstvo za obrazovanje. Sport je uvršten i kao jedan od programa i kao platforma međunarodne saradnje na 7. sjednici Generalne konferencije u Parizu. 1979. godine UNESCO prepoznaje sport i fizičko vaspitanje kao fundamentalno pravo za sve.U članu 1 Povelje o Fizičkom obrazovanju i sportu (engl. Charter of Physical Education and Sport) ističe se da svaka osoba ima ljudsko pravo da učestvuju u bavljenju sportom, uključujući posebno žene, mlade, starije osobe i lica ometene u razvoju. Ipak, bez obzira na predviđena međunarodna sredstva pravne zaštite na globalnom planu, pravo na bavljenje sportom često se krši, prije svega u odnosu na rod i sposobnost bavljenja sportom.

Savjet Evrope (SE)

Uloga javnih vlasti na svim nivoima sublimirani su Evropskom sportskom poveljom i Evropskom poveljom sport za sve kao i mnogobrojnim dokumentima (rezolucijama, preporukama, analizama) koji su bili predmet sastanaka Komiteta ministara SE kao i konferencija u organizaciji SE evropski pravni okvir u oblasti sporta temelji se na Evropskoj povelji sporta i Evropskom kodeksu sportske etike. Usvajanjem ova dva dokumenta, prepoznate su osnovne vrijednosti koje sport predstavlja. Prema Evropskom kodeksu sportske etike i Evropskoj sportskoj povelji sport u osnovi mora biti:

  • dostupan svima pod jednakim uslovima;
  • human;
  • slobodan i dobrovoljan;
  • zdrav i siguran (bezbjedan);
  • fer, tolerantan, etički prihvatljiv i usmjeren ka punom ostvarivanju ličnosti;
  • u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okruženjem;
  • nezavisan od zloupotreba u političke, komercijalne i finansijske svrhe, odnosno ciljeva koji su suprotni sportskom duhu.

Evropska unija (EU)

Evropska unija posvjećuje značajnu pažnju razvoju sporta. Stvoren je osnov za definisanje evropske politike u oblasti sporta. U samom Ugovoru o funkcionisanju Evropske unije sport je tretiran kao dio politike kojom se dopunjavaju mjere koje imaju države članice. Član 165 Lisabonskog Ugovora: Unija doprinosi podsticanju evropske dimenzije u sportu, vodeći računa o specifičnoj prirodi sporta, njegovim strukturama zasnovanim na dobrovoljnosti, kao i o njegovoj društvenoj i obrazovnoj ulozi. Djelovanje Unije ima za cilj razvoj evropske dimenzije u sportu, podsticanjem pravičnosti i otvorenosti u sportskim takmičenjima i saradnje između tijela nadležnih za sport, kao i zaštitom fizičkog i moralnog integriteta sportista i sportistkinja, naročito najmlađih sportista i sportistkinja. Bijela Knjiga Evropske komisije o sportu (2007) tretira ovu veoma važnu oblast identifikujući ključne izazove sa kojima se suočava sport na nivou EU. Takođe, u ovom dokumentu je jasno ukazano i na ekonomsku dimenziju razvoja sporta- sport može poslužiti kao instrument za lokalni i regionalni razvoj, urbanu regeneraciju i ruralni razvoj. Uz turizam, sport može stimulisati razvoj infrastrukture i rađanje novih partnerstava za finansiranje sporta i objekata za rekreaciju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s