Analiza i preporuke (dio I)

Na osnovu prethodnog a imajući u vidu da nakon sticanja nezavisnosti, Crna Gora nije naslijedila zaokruženi sistem sporta koje je prepoznavao i razgraničavao profesionalni od masovnog sporta, pristupilo se analizi.

http://www.kombi011.com/blog/pravni-okvir/

Pravni okvir:
Ideja vodilja izrade pravnih propisa je stvaranje adekvatnog sistema sporta kako sa nivoa centralnih vlasti tako i na nivou lokalnih samouprava. U Crnoj Gori sport je ustavna kategorija, a zakonom je sport prepoznat kao djelatnost od javnog interesa. Sistem sporta podrazumijeva ne samo razvoj profesionalnog sporta (koji je u dokumentima EU prepoznat kao privredna aktivnost) već i razvoj masovnog sporta (sport za sve) sa posebnom pažnjom na školski i studentski sport. U tom smislu posebno je strateškim dokumentom Vlade Crne Gore (Nacionalnim programom razvoja sporta) naglašena društvena, vaspitno-obrazovna i zdravstvena vrijednost koju sport predstavlja. Nadležni organ shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, je Uprava za mlade i sport (u daljem tekstu Uprava) koja vrši poslove u cilju sprovođenja i unapređivanja Nacionalnog programa razvoja sporta. Uprava vodi Registar sportskih organizacija (u daljem tekstu RSO) stvaranjem neophodnih uslova za osnivanje i rad sportskih organizacija. U tom procesu, Uprava sarađuje sa sportskim subjektima, posebno podstičući djelovanje Crnogorskog olimpijskog komiteta. Ukratko, opredjeljenje je države da se pravnim okvirom stvore neophodne pretpostavke za razvoj sistema uvažavajući poziciju sporta kao oblasti od javnog interesa.

Analiza:

Uvažavajući društvene, vaspitno-obrazovne i zdravstvene vrijednosti koje sport predstavlja, može se izvesti opšti zaključak da je pravni okvir u Crnoj Gori u ovoj oblasti izbalansiran. Ipak, u narednom periodu je neophodno postaviti prioritete kako u vrsti sportova tako i u oblasti masovnog sporta. Nacionalnim programom razvoja sporta nijesu izdvojeni prioriteti u oblasti sporta- u korist profesionalnog ili školskog sporta (primjera radi). Rad na strateškom dokumentu podrazumijevao je izradu analiza, na osnovu kojih bi se postavili ciljevi. Organizaciona shema sistema sporta vitalni je uslov za izradu dugoročnog dokumenta koji bi uvažavao postojeću piramidalnu strukturu. Većina predloženih aktivnosti iz Nacionalnog programa razvoja sporta nijesu sprovedene zbog nedostatka nadležnosti činilaca u sistemu sporta kao i pravno nejasna pozicioniranost nadležnog organa u oblasti sporta.

Preporuka:

Polazeći od odredaba Zakona o sportu da je sport dostupan svima, a imajući u vidu strateško opredjeljenje Crne Gore u pogledu Evropskih integracija, neophodno  je dalje usaglašavanje postojećih zakonskih rješenja i strateških dokumenata sa Evropskom poveljom o sportu, Bijelom knjigom o sportu, Kodeksom etike u sportu i ostalim međunarodnim propisima. Imajući u vidu ranjivost profesionalnog sporta (inače pete privredne aktivnosti u zemljama EU), neophodno je dodatno urediti oblast koja se tiče borbe protiv svih vidova zloupotreba u sistemu sporta. Navedeni stav korespondira sa stavovima predstavnika EU i zemalja članica SE EPAS-a navodeći nužnost odlučnije borbe sa organizovanim kriminalom u sportu (manipulacija i namještanje sportskih rezultata, zloupotreba položaja i korupcija). Sa prethodnim u vezi, neophodno je ući u proces depolitizacije sporta sa jedne, i jasno razgraničavanje nadležnosti u samom sistemu sporta sa druge strane, u cilju postizanja adekvatnog nivoa autonomnosti sportskog pokreta. Dalje, neophodno je izraditi organizacionu shemu, postavljajući jasne odgovornosti za činioce u strukturi sporta (Uprava, lokalne samouprave, COK, …) ali pokazati i nivo centralizacije, tj. nivo intervencionizma javnih vlasti u sistemu sporta. Neophodno je da se budući nadležni organ za oblast sporta postavi kao regulator odnosa koji će definisati uslove za sve učesnike u sistemu sporta. Autonomnost u donošenju sportsko-specifičnih pravila je zagarantovana, ali sistem rukovođenja u sportskom pokretu mora pozicionirati sportiste kao centar razvoja određene grane sporta- jedan od prioritetnih zadataka javnih vlasti jeste zaštita prava i omogućavanje adekvatnih uslova za sportiste. Ustavom je zagarantovana sloboda udruživanja, što podrazumijeva u sportu građana da se slobodno udružuju i formiraju sportsko rekreativna društva. Što se tiče sportova koji prepoznati kroz RSO, sami proces registracije/preregistracije sportskih organizacije je neophodno urediti Pravilnikom koji će bliže propisati uslove za svaku granu sporta pojedinačno. U strateškom dokumentu „Country Strategy Paper“ za period 2014-20 nije prepoznata oblast sporta. U tom smislu neophodno je napraviti intervenciju na prethodno pomenuti dokument, kako si otvorila mogućnost za finansijsko-tehničko podršku kroz fondove EU.

2 thoughts on “Analiza i preporuke (dio I)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s