Međunarodna konferencija „Play the Game 2015“

Vodeća Evropska naučna konferencija u oblasti sporta (PTG 2015) održana je krajem prošlog mjeseca sa posebnim osvrtom na rukovođenje i funkcionisanje Međunarodnih sportskih organizacija (ISF).

Stanje, tj. nivo rukovođenja i funkcionisanja ISF-a (35 vodećih Međunarodnih sportskih organizacija su bile predmet istraživanja), najpodesnije oslikava „The Sport Governance Observer 2015“. Uprkos pozivima širom svijeta od javnosti za manje korupcije i bolje upravljanje u sportu, većina ISF ne funkcionišu u skladu s osnovnim standardima demokratije, javnosti i odgovornost.

  • Sportisti su u većini slučajeva zapostavljeni u „lancu“ donošenja odluka od važnosti za njihov položaj u toj grani sporta.
  • Sistem donošenja odluka je centralizovan i počiva na određenoj interesnoj grupaciji.
  • Upravljanje finansijama, donošenje odluka u tom dijelu kao i specifičnih političkih odluka su najčešće su lišene kako interne (Nadzorni odbor) tako i eksterne kontrole.
  • Samo 4 ISF (11%) imaju uvršten sistem izbora odbora na zaduženog za integritet i profesionalnu provjeru donosioca odluka.
  • 12 ISF (35%) objavljuje godišnji izvještaj finansijskog poslovanja na svojoj internet stranici. A samo šest federacija (17%) objavljuje detaljan izvještaj finansijski izvještaj na svojim internet stranicama stranicama koje sadrže informacije o imovini, računima, prihodima, sponzorstvu, i sl.
  • Niti jedna ISF objavljuje izvještaje o visinama naknada i bonuse svojih zvaničnika i članova radnih tijela.
  • 6 ISF (17%) imaju jasna pravila o sukobu interesa. 7 ISF (20%) uopšte nemaju pravila o sukobu interesa u na svim nivoima.
  • 12 ISF (34%) nemaju Etički odbor, dok 5 ISF (14%) Etički odbor je nezivasan od Upravnog odbora.[1]
  • U 23 ISF (66%), izbori se odražavaju po jasnim procedurama uz princip tajnog glasanja.
  • 11 ISF (31%) ima neki oblik ograničenja mandata za izabrane donosioce odluka.

Kao što je napomenuto u prethodnim objavljivanjima, od pravnih propisa (tj. usklađenosti sa Zakonom o NVO),  definicije sportske “djelatnosti”, modeli finansiranja sportastatusa sportskih subjekata i pozicija sportsta jesu teme od značaja za sport u Crnoj Gori.

  • Neophodno je dodatno urediti oblast koja se tiče borbe protiv svih vidova zloupotreba u sistemu sporta- formiranje Agencije za integritet u sportu.
  • Razgraničavanje nadležnosti u cilju postizanje adekvatnog nivoa autonomnosti sportskog pokreta.
  • Postaviti organizacionu strukturu sa jasnom podjelom odgovornosti za sve činioce u sistemu sporta- nivo centralizacije, tj. intervencionizma javnih vlasti.
  • Osnažiti regulatorsku funkciju nadležnog državnog organa za oblast sporta.
  • Definisati šta je to sportska djelatnost.
  • Prepoznati sve subjekte u sistemu sporta kao i bliže definisati njihove uslove za obavljanje sportskih djelatnosti i njihove nadležnosti. Naslanjajući se na prethodno, jasno definisati pravni status sportskih organizacija u skladu sa postojećim pravnim propisima države Crne Gore.
  • Institucionalizovati poziciju sportiste unutar sportskih organizacija- obaveza krovnim sportskim organizacijama da se kroz institut „Sportske komisije ili Udruženja sportista“ sportistima obezbijedi najviši stepen učešća i preuzimanje dijela odgovornosti u sistemu rukovođenja.
  • Propisati (statutima-osnivačkim aktima) za sve sportske subjekte koji učestvuju u sistemu takmičenja (bilo državnog ili međunarodnog karaktera) obavezno nošenje na sportskoj opremi državno obilježje (zastavu) države Crne Gore.
  • Predvidjeti jasnije uslove za Nacionalne sportske organizacije posebno u dijelu rukovođenja (ograničiti na maksimalno jedan uzastopni reizbor), javnosti (redovni i detaljni finansijski izvještaji), demokratičnosti (obezbijediti učešće svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka) i stručnosti (strožiji uslovi za obavljanje sportskih djelatnosti u cilju podizanja kvaliteta usloge).
  • Dodatno urediti oblik prinudne uprave/suspenzije, prestanak rada i brisanje iz RSO sportskog subjekta koji ne ispunjava uslove za obavljanje sportske djelatnosti (kao dobar primjer pogledati Ted Stevens Amateur Act).
  • Finansiranje sportskih organizacija- u narednom periodu, a imajući u vidu okretanje Crne Gore ka tržišnom principu, uvesti sistem investiranja i to prioriteta zadatim budućim Nacionalnim programom razvoja sporta (razvoj sporta za sve, vrhunskog sporta, stručnog osposobljavanje/usavršavanja kadrova u sportu, organizaciju međunarodnih sportskih manifestacija i infrastrukturne projekte u sadejstvu sa relevantnim državnim institucijama i lokalnim samoupravama) Na taj način jača se konkurentnost i kvalitet usluga a sve u cilju zadovoljenja javnih potreba kroz sport.
  • Prepoznati da stručni poslovi u sportu (trener ili administrator) nijesu obrazovna već stručna kvalifikacija i propisati nivoe stručnih kvalifikacija kroz Nacionalni okvir kvalifikacija (Standard zanimanja, standard obrazovanja, JU za provjeru stručnosti i JU za izdavanje radnih dozvola-licenci).
  • Povećati nivo javnosti rada i funkcionisanje subjekata sporta objezbjeđivanjem zakonskih pretpostavki za prikupljanje i objedinjavanje podataka o svim segmentima sistema sporta u Centralni informacioni sistem.

[1] Pojašnjenje: Etički odbor je kombinacija Nadzornog odbora i Disciplinske komisije u sistemu sporta Crne Gore

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s