Sistemski odgovor na nestajanje djece

Konvencija OUN o pravima djeteta je okvir za izradu državnih politika i pravnih propisa u cilju obezbjeđivanja, zaštite i dalje promocije predmetne oblasti. Na ovaj temeljni dokument, naslanja se Povelja o fundamentalnim pravima EU, koja između ostalog navodi da je adekvatna zaštita sa namjerom obezbjeđivanja najboljeg interesa za djecu jedan od prioriteta javnih vlasti. Statistički podaci na nivou EU govore da se prijavi nestanak preko 250.000 hiljada djece svake godine, od kojeg blizu 60% su slučajevi bježanja/napuštanja porodice.[1] Nestanak djeteta je u mnogim slučajevima rezultat neadekvatnog sistema zaštite, uokviren nizom različitih faktora i događaja koji koreliraju sa djetetovim psihofizičkim stanjem, porodičnim okruženjem i društveno-ekonomskim kontekstom.

1 Continue reading Sistemski odgovor na nestajanje djece

Advertisements