Sistem finansiranja sporta

Kao nastavak početnog posta, ovaj će biti sažetak postova napisanih prije izvjesnog vremena a sve u cilju omogućavanja neophodnih pretpostavki za sprovođenje analize sistema sporta.

Odnos javnih vlasti u sistemu finansiranja, bitna je odrednica pozicioniranja sporta kao sredstva za razvoj društva. Sa druge strane, pravna uređenost sporta bitna je pretpostavka postavljanja sistema finansiranja sporta i sprovođenja planiranih aktivnosti od javnog interesa. Sistem finansiranja uslov je za kvalitetan i dostupan  sistem u službi  kako vrhunskog sporta tako i građanstva u Crnoj Gori (školskog, studentskog i sporta za sve).

4

 Međunarodni sistem finansiranja sporta

Iako nema jedinstvenog sistema sporta, na Evropskom kontinentu (posebno među zemljama članicama EU), baštini se piramidalni sistem sporta baziran na nacionalnim federacijama sa osnovnom sportskom jedinicom (klubom) na dnu do međunarodnih krovnih organizacija na vrhu. Ukupno posmatrajući, sistem finansiranja sporta bazira se na javnim sredstvima i sopstvenim sredstvima: budžetsko finansiranje (centralne vlasti ka krovnim sportskim organizacijama-savezima/ lokalne vlasti ka lokalnim sportskim organizacijama-klubovima), subvencije iz od igara na sreću, posebne poreske stope, krediti sa nižim kamatnim stopama, finansiranje izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije sportskih objekata, iznamljivanje objekata i sportske opreme po nižim cijenama, i sl. U sistemu finansiranja, posebno u zemljama EU, prepoznat je visok nivo decentralizacije (učešća lokalnih vlasti u oblasti finansiranja sporta u dijelu lokalnih potreba) ali i sistema dekoncentracije, tj. prenosa sistema finansiranja sa nadležnih institucija na određene fondove koji se finansiraju od igara na sreću i shodno kriterijumima finansiraju krovne sportske organizacije.

 Sistem finansiranja sporta u Crnoj Gori

Nacionalnim programom razvoja sporta, prepoznata je važnost sistemskog finansiranja imajući u vidu značaj sporta za zdravlje nacije, socijalne integracije i druge vrijednosti od opšteg interesa. Dokumentom je prepoznat ’’kombinovani model’’ finansiranja sporta uključujući javna sredstva (državni i lokalne budžete), privredna društva i domaćinstva. Od ukupnog Budžeta Crna Gore, između 0,2% i 0,3%, opredjeljuje se za razvoj sporta. Kombinovani model u praksi je pokazao da Uprava za mlade i sport, lokalne samouprave i Crnogorski olimpijski komitet finansiraju sportske subjekte (Nacionalne sportske saveze, Opštinske sportske saveze, klubove i pojedinke-pojedince).  Shodno zakonskoj nadležnosti, Uprava je izradila Pravilnik o bližim uslovima, načinu postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim subjektima i kontrolu nad realizacijom programa, na osnovu kojeg se priprema Odluka o raspodjeli sredstava sportskim subjektima.

One thought on “Sistem finansiranja sporta”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s